47.yıl
“karanlıktan aydınlığa...”
 
İMÂM-I AZÂM EBÛ HANÎFE VE ESERLERİ
Eser Adı : İMÂM-I AZÂM EBÛ HANÎFE VE ESERLERİ
Yazar : İmâm-ı A‘zam Ebû Hanîfe Nu‘­mân b. Sâ­bit b. Zûtâ b. Mâh
Çevirmen : Abdülvehhab ÖZTÜRK
T.E. Satış Fiyatı : 0 TL
 

Hanefî mezhebinin kurucusu, ehli sünnetin incisi İmâm-ı A‘zâm’ın fikri mücâdeleleri, sorulara verdiği cevâbları talebelerine vasiyetlerini, sapkın fikirlere karşı âdeta bir kalkan olduğunu bu kitâbda göreceksiniz.

Eserlerin tanıtımı olmayıp tamamıyla terceme edilerek ve açıklanarak okuyucunun istifâdesine sunulmuştur.

      İMÂM-I A‘ZÂM’IN 10 ESERİ TEK KİTÂBDA

  1. Fıkh-ı Ekber
  2. el-‘Âlim ve'l-Müte‘allim
  3. el-Fıkhu'l-Ebsât
  4. Osmân el-Bettî’ye Risâlesi
  5. Tevhîd Vasiyeti
  6. Yûsuf bin Hâlid es-Semtî’ye Vasiyyeti
  7. Ebû Yûsuf’a Yazdığı Vasiyyet
  8. el-Kasîde en-Nu‘mâniyye
  9. Oğlu Hammâd’a Vasiyyeti
  10. Dehrî ile Tartışması

1 - Fıkhu'l-Ekber. Büyük fıkıh ma‘nâsınadır. Ehl-i sünnet akâidine dâir olduğu için bu adı vermiştir. Çünkü kendisinin de dediği gibi, doğru itikâd ile yapılan az bir amel, yanlış itikâd ile yapılan çok amelden daha faydalıdır.

Bu kitâbın üç nüshası vardır:

a) İmâm Mâtûrîdî’nin şerhine esâs aldığı nüsha.

b) Ebû'l-Hasen el-Eş‘arî’nin el-İbâne’sinde örnek tuttuğu akla gelen nüsha.

c) Ebû Hanîfe’nin tilmîzi Ebû'l-Mutî‘ el-Belhînin rivâyet ettiği nüsha.

Bu el-Fıkhu'l-Ekber, tâ ilk günlerden itibâren akâide dâir ders kitâbı olarak okunmuş, büyük âlimler tarafından şerh edilmiş ve dünyâ dillerine çevrilmiştir. ‘Alîyyü'l-Kârî şerhi, Yunus Vehbi Yavuz; Ebû'l-Müntehâ şerhi de merhûm Ahmed Karadut tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Biz ise hem terceme, hem de şerhini vererek, istifâde alanını genişletmeyi amaçladık. Ve geniş çapta Arabca Ebû'l-Bekâ şerhinden yararlandık

2 - el-‘Alim ve'l-Müte‘allim. Ehl-i sünnet görüşlerini açıklayıp savunma amacıyla ve soru-cevâb tarzında kaleme alınan akâide dâir uzun bir risâledir. Ebû Hanîfe’nin talebesi Ebû Mukâtil Hafs b. Selâm es-Semerkandî tarafından rivâyet edilmiştir. Bunun da çeşitli rivâyet yolları vardır. Zâhid el-Kevserî bunları neşrinde göstermiştir.

3 - el-Fıkhu'l-Ebsât. Oğlu Hammâd, tilmîzi Ebû Yûsuf ve Ebû'l-Mutî‘ el-Hakem b. Abdullah el-Belhî tarafından doğrudan İmâm A‘zam’dan rivâyet edilmiştir. Zâhid el-Kevserî bu risâleyi de neşretmiştir. Ebû Mutî‘ 199/814’te vefât etmiştir.

4 - Osmân el-Bettî’ye Risâlesi. Ebû Hanîfe Basra kâdısı olan bu öğrencisine hitâben yazdığı bu eserinde akâid ve idâre konularında samîmî ve çok yararlı hâyatî bilgiler verir. Zâhid el-Kevserî, Osmân el-Bettî’nin çok büyük ve müctehid bir âlim olduğunu, âilesinin şal kumâşı sattığını ve Basra’da Ebû Hanîfe’den yedi sene önce vefât ettiğini Zehebî’den naklen rivâyet ediyor.

5 - Tevhîd Vasiyyeti. Kime hitâben yazıldığı belli olmadığından, hepimize hitâben yazılmıştır.

6 - Yûsuf bin Hâlid es-Semtî’ye Vasiyyeti. Ebû Hanîfe’nin, talebesi, yakın ve samîmî bir arkadaşı Yûsuf bin Hâlid es-Semtî’ye vasiyyeti. Bu vasiyyet hâyatî öğütleri içermektedir. es-Semtî bunları tatbîk etmekle hâyatının akışı değiştiğini ve çok verimli bir hâle geldiğini söyler. Terceme ve şerhin girişinde vasiyyetin önemine dâir bilgiler vardır.

7 - Ebû Yûsuf’a Yazdığı Vasiyyet. Ebû Hanîfe’nin, baş talebesi, Hanefî mezhebinin Ebû Hanîfe’den sonra ikinci âlimi Ebû Yûsuf’a yazdığı vasiyyet. En önemli vasiyyeti budur. İçindeki bilgiler, ilim erbâbının yanı sıra herkese lâzım olan hâyatî öğütlerdir. Nüshası gâyet çok olan bu kitâbı biz, Hamevî’nin el-Eşbâh ve'n-Nezâir’inden alarak terceme ettik ve kendisinin muhtasar şerhinden de istifâde ettik.

8 - el-Kasîde en-Nu‘mâniyye. Peygâmberimiz (s.a.s.) hakkında na‘t. 53 beytlik bu dilsuz (ciğer yakan) kasîde;  es-Seyyîd el-Hâc İbrâhîm Halîl b. Yahyâ tarafından Sürûru'l-Kulûb adında geniş ve titiz bir çalışmanın mahsûlü olarak şerhedilmiştir. Biz hem bu şerhden, hem de el-İbrâhîm b. Mehmed el-Yalvâcî’nin satır arası manzûm tercemesinden istifâde ettik ve beytlerin açıklamalarını bu tercemeyi vererek bitirdik. Bu terceme de 1265/1848 yıllarında taş basması usûlü ile tab‘ edilmişitir.

      9 - Oğlu Hammâd’a Vasiyyeti. Ebû Hanîfe, yukarıda isimlerini verdiğimiz ve dikkatini çeken talebelerine vasiyyetler yazmıştır. İşte bunlardan biri de hem talebesi, hem de tek evlâdı Hammâd’a yazdığı bu vasiyyetidir. Bunda da diğer vasiyyetleri gibi pek çok alacağımız ve hâyatımıza düstûr edeceğimiz bilgiler vardır.

      10 - Dehrî ile Tartışması. Ebû Hanîfe rahmetullahi aleyh’den rivâyet edildiğine göre kelâmcılardan (Dehriyyun denen ve bir Yaratıcının olduğunu kabul etmeyen) bir grup, Rubûbiyetin tevhîdi konusunu onunla tartışmak istemesi üzerine, Ebû Hanîfe'nin verdiği cevâbı ve açıklamasını içerir.

 

 

 

 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakkı saklıdır.
Küçükayasofya Cd. No:66 Şamil Han Sultanahmet - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51