47.yıl
“karanlıktan aydınlığa...”
 
el-Mavsılî

 Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd b. Mahmûd Ebû'l-Fazl Mecdü'd-dîn el-Mavsılî

 عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود ، أبو الفضل مجد الدين الموصلي

 

 u Nesebi ve doğumu:

el-İmâm Abdullah İbni Mahmûd İbni Mevdûd İbni Mahmûd Ebû’l Fazl Mecdü’d-dîn el-Mavsılî.

Mûsul’da hicrî 599 tarihinde doğmuştur. Mu‘cemu’l-Müellifin (Şâm 1958, VI, 147)’de onun Şevvâl ayının sonlarında doğduğu kaydedilir.

u Hocaları:

İlk defa babası Şeyh Mahmûd’dan ders aldı. Sonra Şâm’a gitti. Orada Cem­âlü'd-dîn el-Huseyrî’den ders aldı.

u İlim adamları arasındaki mevki:

Usûl-ı fıkh ve fürû‘-ı fıkhta kendi asrında tek adamdı. Nâs (âyet ve hadîs)lerin hepsi ezberinde olduğu ve tatbîkat durumlarını gâyet iyi bildiği için fetvâ verme zamânında onlara yeniden bakmaya ihtiyâcı kalmazdı. el-A‘lâm[1] adlı eserde Mavsılî’nin hicrî 599’da doğduğu ve 683’de öldüğü kaydedildikten sonra onun ha­nefî fakîhlerin büyüklerinden olduğu söylenir.

Mavsılî mukallidler tabakasındandır. Zayıf ile kuvvetli olanı, üstün olan görüşle mecrûh olanı ayırt etmeye kâdir olan birisidir.

u Vazîfeleri ve Ölümü:

Abdullah İbni Mahmûd el-Mavsılî, Kûfe’de kadılık yaptı. Sonra kadılıktan azledildi ve Bağdat’a gitti. Orada Ebû Hanîfe meşhedinde dersler verdi. el-A‘lâm’da onun Mûsul’da doğduğu, sonra Şâm’a göç ettiği, bir müddet Kûfe’de kadılık yaptıktan sonra müderris olarak Bağdat’a yerleştiği ve orada vefât ettiği kaydedilir.

Mavsılî ölünceye kadar fetvâ vermekten ve ders okutmaktan geri durmadı. 19 Muharrem 683 tarihinde Cumartesi günü vefât etti. Allah Teâlâ ona rahmet eylesin.[1]           Hayru'd-din ez-Ziriklî, el-A‘lâm, IV. 279.

 

 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakkı saklıdır.
Küçükayasofya Cd. No:66 Şamil Han Sultanahmet - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51