47.yl
“karanlktan aydnla...”
 
Muhammed Al es-Sbn

Muhammed Alî es-Sâbûnî  محمد علي الصابوني

 

eyh Alî Sâbûnî Suriye’nin ilim ve âlimler ehri olan Haleb’de ilim ehli olarak bilinen bir âilenin çocuu olarak dünyaya geldi. Babas Haleb ehrinin büyük âlimlerindendir. eyh Muhammed Alî es-Sâbûnî, Arabca ilimlerini, ferâiz (mîrâs) ilmini ve dier dînî ilimleri babas  eyh Cemil’den okudu. Dier yandan Suriye’nin ileri gelen âlimlerinden dersler ald.

Müellif, Osmanllar döneminde de ayn adla anlan Hüsreviyye lâhiyat Lisesi’nde dînî ve modern ilimleri okudu. Karma bir kültüre sâhib olup dînî ve pozitif ilimleri bu kültür içerisinde birletirdi.

lâhiyat Lisesini baar ile bitirince, Suriye Vakflar Bakanl adna, bir ilim heyeti içinde Ezher Üniversitesi’ne gönderildi. Ezher Üniversitesi lâhiyat Fakültesi’nde tahsîlini yapp yüksek derece ile diploma alarak 1952 ylnda buradan mezûn oldu. Daha sonra er’î kadâ (yarg) bölümündeki tahassus eitimini de tamamlayarak 1954 ylnda Ezher’den mezûn oldu ve el-Âlimiyye diplomasn almaya hak kazand. el-Âlimiyye, o dönemin en yüksek ilmî kariyeri olup günümüzdeki doktorann muâdilidir. Daha sonra ülkesi Suriye’ye dönerek sekiz yl sürecek olan tedrîs faâliyetlerinde bulundu.

Daha sonra Suudi Arabistan’a göç etmek durumunda kald ve burada Mekke-i Mükkerreme Üniversitesi Eitim Fakültesinde ve e-erîa fakültesinde dersler vermeye balad. Buradaki tedrîs hizmeti yaklak yirmi sekiz yl devam etti. Bu uzun süre boyunca üniversite hocalar yetitirdi ve Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi’nde birçok klasik eserin tahkîkini yapt.

Eserlerinden bazlar unlardr: 

1.           Safvetü't-Tefâsîr

2.           el-Mevârîs fi’-erîati’l-slâmiyye

3.           Min Künûzi’s-Sünne

4.           Revâi’ü’l-Beyân fî Tefsîri Âyâti’l-Ahkâm

5.           Kubes min Nûri’l-Kur’âni’l-Kerîm

6.           es-Sünnetü’n-Nebeviyye Kismün mine’l-Vahyi’l-lâhî el-Münezzel

7.           Mevsû’atü’l-Fikhi’-er’î el-Muyesser

8.           ez-Zevâcü’l-slâmî el-Mübekkir Seâdetün ve Hisânetün

9.           et-Tefsîrü’l-Vâdh el-Müyesser

10.          el-Hedyü’n-Nebeviyyü’s-Sahîh fî Salâti’t-Terâvîh

11.          Îcâzü’l-Beyân fî Süveri’l-Kur’ân

12.          Mevkifü’-erîati’l-Garrâ’ min Nikâhi’l-Müt’ati

13.          Haraketü’l-Ardi ve Deverânühâ Hakîkatün lmiyyetün Ebetehâ’l-Kur’ân

14.          et-Tibyân fî Ulûmi’l-Kur’ân

15.          Akîdetü Ehli’s-Sünneti fî Mîzâni’-er’î

16.          en-Nübüvvetü ve’l-Enbiyâ’

17.          Risâletü’s-Salâti

18.          el-Mehdiyyü ve Erâtü’s-Sâ’ati

19.          el-Müktetaf min ‘Uyûni’-i’r

20.          Kefü’l-ftirâ’ât fî Risâleti’t-Tenbîhât Havle Safveti’t-Tefâsîr

21.          Dürratü’t-Tefâsîr

22.          Cerîmetü’r-Ribâ Ahtaru’l-Cerâ’imi’d-Dîniyyeti ve’l-ctimâ’iyyeti

23.          et-Tebsîr bimâ fî Rasâ’ili Bekr Ebû Zeyd mine’t-Tezvîr

24.          erhu Riyâzi’s-Sâlihîn

25.          übehât ve Ebâtîl Havle teaddüdi Zevcâti’r-Rasûl

26.          Risâletün fî Hukmî’t-Tasvîr

27.          Me’âni’l-Kur’ân

28.          el-Muktetaf min ‘Uyûni’t-Tefâsîr

29.          Muhtasaru Tefsîri bn Kesîr

30.          Muhtasaru Tefsîri’t-Taberî

31.          Tenvîru’l-Ezhân min Tefsîri Rûhi’l-Beyân

32.          el-Müntekâ’l-Muhtâr min Kitâbi’l-Ezkâr

33.          Fethu’r-Rahmân bi Kefi mâ Yeltebisü fi’l-Kur’ân

 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakk sakldr.
Kkayasofya Cd. No:66 amil Han Sultanahmet - Fatih / stanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51