47.yıl
“karanlıktan aydınlığa...”
 
Prof. Dr. Celâl YENİÇERİ

 Celâl Yeniçeri’nin Özgeçmişi ve Çalışmaları

Celâl Yeniçeri 1943’de, İstanbul-Şile/Oruçoğlu köyünde doğdu. Köy halkı aslen, 1877-78 Osmanlı-Rus harbi (93 Harbi) sonunda Artvin ili merkeze bağlı Berta’dan (yeni adı Ortaköy) gelip devletin yer göstermesiyle buraya yerleşmiştir. O, İlkokulu köyünde bitirdi, 1964 İstanbul İmâm-Hatib Okulu, 1968’de de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Askerlik sonrası 1970’de orta öğretimde görev aldı ve 1985’de İstanbul Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine Doktor unvanıyla öğretim görevlisi olarak tâyin edildi. Müellif, 1973’de hanefî fıkhına âit “el-İhtiyâr” adlı eseri Türkçe’ye tercüme edip maddeleştirdi. 1980 yılında “İslâm İktisâdının Esâsları” adı ile te’lîf ettiği 500 sayfalık bir araştırmasını daha neşretti ve o bununla Millî Kültür Vakfı ödülünü kazandı. Yeniçeri, 1983’de “İslâm Devlet Bütçesi Hukûku ve İlgili Müesseseler” konulu çalışması ile doktora unvanını elde etti. Yaklaşık 450 sayfa olan bu çalışmada 1984'de “İslâm Devlet Bütçesi” adıyla neşredildi. Kendisi, 1989 yılında Doçent’liğe yükseltildi. C. Yeniçeri 1988-89 yıllarında bir yıllık süreyle Halep Üniversite’sinde ziyâretçi araştırmacı olarak bulundu. O gerek bundan önce ve gerek sonra 7 yıl boyunca Kur’ân ve Sünnete göre uzayın iktisâdî imkânlarını, gökleri ve göklerde hâyat konularını inceledi. Onun bu çalışması da 1995'de, yeni tam adıyla söylersek “Uzay ve Varlık Âyetleri Tefsiri - İslâm Açısından Kâinat ve İmkânları ve Göklerde Hayat” adı ile yaklaşık 500 sayfa olarak neşredildi ve bu çalışma 2006 yılındaki basımı itibariyle 624 sayfaya ulaşmış oldu. 1996 yılında “İslâm Açısından Tüketim, Tüketicinin Korunması ve Ev İdâresi” adıyla 220 sayfalık bir çalışması daha neşredilen C. Yeniçeri aynı yıl profesörlük unvanını elde etti.
Onun önemli araştırmalarından biri de yeni tam adıyla “Peygamber, Devlet Başkanı, Âile Reîsi Hz. Muhammed, Yaşadığı ve Yön Verdiği Hayat” adlı eseridir. 2000 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları arasında 574 sayfa çıkan bu eser 2007’de ilâveli ve yeniden düzenlenmiş olarak basılmıştır. Peygamber ve onun hâyatı bu eserde çok çeşitli ve çok farklı yön ve boyutlarıyla ele alınmakta ve oradan güncele ışık tutulmaktadır.
C. Yeniçeri'nin diğer hacimli bir çalışması ise “İslâm'ın Dayanışma-Paylaşma Medeniyeti, İlgili Tüm Kurumları ve Günümüze Taşınması” adını taşır ki bunda infâk, dayanışma ve paylaşma Peygamber (s.a) döneminden Osmanlı sonrası ve hattâ bir bakıma günümüze kadar bütün boyutları, medeniyet ve kurumlarıyla incelenir. Burada iktisâdî/mâlî değerlerden tutun da sevgiyi, bilgiyi ve emeği paylaşmaya/infâk etmeye kadar bu “infâk” hâdisesi bütün yönleri, felsefe ve hikmetleriyle ele alınır.
C. Yeniçeri'nin, konuları değişik eserlerden oluşup “Değerler ve Hükümler Bahçemizden Bir Demet Hikmet” genel seri adını taşıyan bir çalışması daha vardır. Bu demet içinde de, hâ­yatımızda önemli yerleri bulunan şu isimlerde yedi adet eser yer almaktadır: 1- Sevginin Kökleri, Kaynaşma, Hediyeleşme ve İlkeleri 2- Hz. Peygamber’in Çevreciliği, Spor Etkinlikleri ve Kur’ân’da Çevrecilik, 3- Hz. Peygamber’in Tıbbı ve Tıbbın Fıkhı, 4- Hz. Peygamber’in Giyim-Kuşamı, Mutfağı, Getirdiği İlkeleri ve Günümüz, 5- Kutsal Kesim Kurbana Yeniden Bakış ve Hz. Peygamber’in Kurbanları, 6- Peygamber (s.a) ve Sonrasında İslâm’ın Kazanç ve Emeğe Bakışı ve Emek Hayatını Düzenlemesi, 7- İslâm Âilesi ve Ev İdâresi, Hz. Peygamber’in Âile Reîsliği, Yönetim İlkeleri, Kadın ve Âile Dünyamız.
Onun son çalışması da işte Fıkıh Kürsüsünden Dersler, Güncel Meselelere Hükümler, adını taşımaktadır.
Kendisinin ayrıca değişik eserler içinde yayınlanmış çok sayıda makale, tebliğ ve maddeleri bulunur.
 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakkı saklıdır.
Küçükayasofya Cd. No:66 Şamil Han Sultanahmet - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51